Přidáno 29. Červen, 2016
Jedná se o zásadní problém z pohledu norem, standardů i hygienických předpisů. Přestože maximální přijatelnou úroveň hluku resp. dobu dozvuku ve školách stanovuje norma, většina českých škol ji nedodržuje a nikdo toto porušování nekontroluje. Navíc požadavek na splnění akustických parametrů je také součástí kolaudačního rozhodnutí, přesto nové nebo zrekonstruované školy mají nadále úroveň hluku daleko větší než v továrnách nebo jedoucím traktoru. Odpověď na otázku „proč tomu tak je?“ se pokusili nalézt odborníci spojení s touto problematikou.

„Učitelé jsou dlouhodobě vystaveni nadměrnému hluku, což ovlivňuje kvalitu výuky, vnímání žáků, jejich schopnost se lépe vzdělávat. Nekvalitní akustika může mít výrazný dopad na psychickou pohodu učitelů a žáků. Nejedná se však pouze o úroveň hluku, ale také o kvalitní distribuci zvukového signálu v učebnách. Bohužel je tato problematika na okraji zájmu, přestože odborníci vědí, že se se jedná o jeden ze základních parametrů, který dokáže dramaticky ovlivnit kvalitu vzdělávání žáků, jistě více než technologické hračky nebo netradiční řešení učeben,“ říká Ing. Josef Žikovský z akustické společnosti Aveton.

 

Zástupci akustických společností, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva zdravotnictví, základních škol, neziskových organizací, investorů a architektů se setkali na půldenním workshopu na téma „Akustika ve školách“. Toto setkání proběhlo přímo v základní škole na Strossmayerově náměstí v Praze v akusticky ošetřené učebně. Pro srovnání měli účastníci možnost navštívit také učebny bez akustických úprav, kde mohli sami posoudit výrazné rozdíly v úrovni hluku. Úvod do akustiky ve školách představil guru české akustiky pan Ing. Josef Žikovský, na něj navázal Mgr. Jiří Strnad, který účastníky seznámil s výsledky studií a akustických měření v České republice a v dalších zemích Evropy, zejména Švédska, Anglie, Německa a Dánska.

 „Optimální akustické ošetření ve školách stanovuje ČSN 73 0527. Většina učeben i dalších prostor škol, jako jsou tělocvičny nebo jídelny, tuto normu vysoko překračuje. Potvrdili to opakovaná měření v českých školách, které prováděly různé organizace. Studie studenů VŠTE v Českých Budějovicích ukázala, že hluk v učebnách ve čtyřech náhodně vybraných školách, několikanásobně překračuje normu a má výrazný vliv na zvýšenou tepovou frekvenci učitelů. Jiným případem je polský výzkum oblastního inspektorátu pro zdraví a bezpečnost, kde jsou alarmující závěry, které uvádějí, že 29 % dětí má drobné problémy se sluchem a dokonce 1,5 % z nich trpí závažnějšími sluchovými problémy v důsledku vysoké hladiny hluku ve školách, která se běžně pohybovala v rozmezí 85-89 dB,“ doplňuje Mgr. Jiří Strnad, koncept developer společnosti Saint-Gobain Ecophon.

 

Hlavní částí setkání byl workshop, ve kterém se účastnici pokusili definovat důležité parametry pro rekonstrukci a výstavbu školních učeben, priority pro akustická opatření a důvody proč se akustika ve školách tolik přehlíží. Shodli se na tom, že prioritou pro investice ve školách by měla být dostatečná světelná pohoda, vhodná obálka budovy, která snižuje její tepelnou náročnost a zejména akustická řešení učeben. Jako méně podstatné pak určili zabezpečovací systémy, klimatizaci nebo IT vybavení učeben.

 

„Možná, že to není až tak známo, ale řada učitelů tělocviku trpí skutečnou poruchou sluchu, protože ti v tělocvičně nejsou hodinu, ti tam jsou pořád, a společně s vibracemi, které tam na ně působí, se u nich pak vyskytují nezanedbatelné sluchové problémy ,“ uvádí Tomáš Hellmuth ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

 

Účastníci se dále shodli na tom, že akustiku je potřeba řešit již ve fázi projektování, kdy investor a projektant musí zohlednit požadavky norem ve stavebním řešení vnitřních prostor škol. Investor musí zajistit kontrolu správné realizace protihlukových opatření a dodržení projektu. Za kontrolu musí nést zodpovědnost orgán ochrany veřejného zdraví (tzn. krajské hygienické stanice) a zejména stavební úřad. Bohužel, praxe je dle zúčastněných opačná a většina institucí při realizaci a kontrole akustických opatření selhává.

 

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik z Oddělení péče o pedagogické pracovníky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která má na starost bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních vyjádřila poděkování, že se o problematice hluku v našich školách ví a také se hledá řešení. Každá aktivita, která pomůže školám, učitelům, dětem, žákům a studentům v nich, je vítána. Problematika hluku ve školách již byla diskutována na Stálém výboru Rady vlády č. 4 pro BOZP, a bude předestřena na zářiovém zasedání Rady vlády pro BOZP. Informace z Rady vlády pro BOZP, která je stálým poradním orgánem vlády ČR pro oblast BOZP, se snáze dostanou až do vlády. Každý problém se lépe řeší, když se o něm ví.

Proč se hluk ve školách neřešil už dříve? Protože nikdo nevěděl, že jde o problém, který se řešit dá.

 

Na závěr účastníci definovali potřebu vytvoření společného dokumentu, který by problematiku detailněji popisoval, shrnoval zjištění z akustických studií a měření ve školách. Dále se vyslovili pro přípravu návrhu dalšího postupu na úrovni ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví a orgánů ochrany veřejného zdraví. Tento dokument je možné stáhnout zde.