Observatoř udržitelné výstavby

 

Observatory Saint-Gobain

 

Stále naléhavější globální výzvy v oblasti klimatu si žádají rychlou a komplexní transformaci stavebního průmyslu směrem k udržitelnosti. Cílem této mobilizace je markantně a trvale snížit emise skleníkových plynů, ochraňovat neobnovitelné přírodní zdroje, snížit spotřebu energie a zároveň zajistit důstojné a pohodlné bydlení pro všechny. 

Skupina Saint-Gobain je odhodlána hrát v této transformaci klíčovou roli, stát se referenční společností a zapojovat všechny zúčastněné strany. Observatoř udržitelné výstavby představuje nástroj, jak toto poslání naplnit a dosáhnout skutečných změn.

Stejně jako opravdová observatoř slouží k pozorování, je i cílem našeho projektu hlavně pozorovat. Budeme monitorovat udržitelnost ve stavebním sektoru, zkoumat, jak se vyvíjí, definovat nové výzvy i překážky a plánovat kroky, které povedou ke změně.

 

Benoit Bazin

 

V tomto rychle se měnícím světě, který začíná prosazovat uhlíkovou neutralitu, musí stavební sektor dokázat, že se s tímto úkolem vyrovná. Nezapomínejme, že jen toto odvětví produkuje 37 % emisí CO₂, spotřebovává 50 % přírodních zdrojů a vytváří 40 % pevného odpadu. Současně bychom si měli připomínat, že bydlení a infrastruktura jsou pro naši společnost klíčové a neustále se vyvíjejí jako skutečné ukazatele naší civilizace.

Dnes jsem přesvědčen, že stavebnictví hraje významnou, dokonce rozhodující roli pro rovnováhu naší planety a pro lidstvo. Společnost Saint-Gobain tuto ambici vyjadřuje svým posláním: „Making the world a better home“. Na všech kontinentech ztělesňuje toto přesvědčení 168 000 našich zaměstnanců a díky jejich aktivní podpoře je Saint-Gobain lídrem v oblasti udržitelné výstavby.

Benoit Bazin
Chief Executive Officer, Saint-Gobain

Tři stěžejní cíle projektu

 

 

SLEDOVAT

Monitorujeme vývoj udržitelné výstavby ve světě: rozdíly mezi vnímáním a realitou, překážky i páky pokroku, očekávaná řešení, nejaktivnější zúčastněné strany. Díky tomu můžeme měřit pokrok a určit oblasti, na které je třeba zaměřit naše společné úsilí.

Výstupem je každoroční výzkum s názvem Barometr, jehož výsledky sdílíme se zúčastněnými stranami i širokou veřejností. 

 

Naslouchat

 

Informovat

 

 

 

 

INFORMOVAT

Shromažďujeme poznatky, analýzy a svědectví z oblasti udržitelné výstavby. Výstupy slouží jako nástroj pro výuku, zvyšování povědomí o problematice i jako pomůcka pro rozhodování všech dotčených stran.

Vytvořili jsme digitální magazín Constructing a sustainable future (Budování udržitelné budoucnosti), který osvětluje téma udržitelné výstavby, její dopad na klima i společnost, prezentuje inovativní řešení a projekty. 

 

 

 

SJEDNOCOVAT

Sdružujeme klíčové hráče doposud roztříštěného světového trhu: stavební odborníky, instituce a občany. Podporujeme sdílení nápadů a osvědčených postupů, pomáháme vytvářet a zavádět řešení a pořádáme pravidelná mezinárodní setkání u příležitosti významných událostí. 

Sjednocovat

 

Barometr Saint-Gobain