Přidáno 25. Květen, 2017
V posledních měsících vzbuzuje zvýšený zájem plán společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize ISOVER na vybudování nového recyklačně-výrobního zařízení v rámci závodu na výrobu izolační čedičové vaty v Častolovicích. Příprava záměru se setkává s protesty několika občanů a spolku Ekors, kteří kolem dopadu výstavby nové technologie vytvářejí mýty, dohady a zveřejňují nepravdivé informace. Zeptali jsme se proto generálního ředitele divize ISOVER pana Roberta Kazdy na fakta a mýty, která se kolem tohoto záměru intenzivně diskutují.

Je pravdou, že výstavba nové linky bude znamenat rozšíření závodu za jeho stávající hranice?

Záměrem je vybudovat v Častolovicích novou, třetí výrobní linku. Linka bude z větší části umístěná ve stávající skladové hale a závod se nebude nijak rozšiřovat mimo své současné hranice.

Velmi často slyšíme argumentaci, že by tak rozsáhlý projekt měl mít všechny náležitosti spojené s procesem EIA. Isover tyto podklady nemá?

Samozřejmě, že má. Informace o plánu rozšířit výrobu byla zveřejněna již v roce 2015. Záměr podléhá zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. My jsme na konci roku 2016 Krajskému úřadu v Hradci Králové předložili dokument „Oznámení vlivů záměru na životní prostředí: Závod Častolovice – nová linka ČA3“ v rozsahu dokumentace a včetně všech příloh požadovaných pro tzv. velkou EIA. Jde o veřejně dostupný, ale velmi obsáhlý dokument (cca 500 stran), kde lze najít ověřené podklady k ekologickým a zdravotním vlivům závodu Isover, jak vypadá dnes, i závodu po vybudování třetí linky. Jelikož se jedná o značně odborný text, zorganizovali jsme v roce 2016 přímo v závodě prezentace pro zastupitele obce Častolovice. Poté v únoru 2017 pro zastupitele Čestic a v březnu 2017 pro členy spolku Ekors.

Přinese spuštění nové linky zvýšení emisí SO2 v okolí závodu?

Současné dvě výrobní linky na výrobu čedičové vaty používají k roztavení vstupních surovin pece, ve kterých je zdrojem energie koks. Do těchto pecí se také přidávají brikety z meziproduktů výroby, které jsou kvůli cementu dalším zdrojem emisí SO2. Nová linka by pro tavení používala novou plynovo-kyslíkovou pec a nepoužívala by koks ani brikety. Navíc zpracuje 100 % všech meziproduktů bez nutnosti výroby briket. Nebudeme tak muset do stávajících pecí brikety přidávat a snížíme tak podíl síry, která do procesu tavení vstupuje. Linka na výrobu briket bude navíc zrušena. Díky tomu se sníží také výstupy emisí SO2 a to přibližně o 40 % proti současnému stavu.

Protestují občané a zástupci spolku Ekors vám vyčítají nový komín, heslem jejich kampaně a petice je Nový komín nechceme! Podle nich je právě výstavba nového komína důkazem toho, že dojde ke zvýšení emisí.

Zejména spolek EKORS bojuje proti novému 50-ti metrovému komínu. Součástí dokumentace k našemu záměru je rozptylová studie, která s komínem počítá. Emise z komínů se v ovzduší rozptylují. Laicky se dá říci, že čím je vyšší komín, tím menší je dopad do jeho bezprostředního okolí, což nutně neznamená, že by se problém přenesl někam dál – emise se rozptýlí a na zem dopadají značně naředěné. Nechali jsme nezávisle zpracovat rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik. Oba dokumenty potvrzují, že výsledné imise po realizaci záměru klesnou a dopady na okolí závodu budou nižší, než v současnosti.

Další látkou, která je v emisích z vašeho závodu je formaldehyd. S novou linkou dojde k dalšímu zvýšení emisí formaldehydu?

Formaldehyd může způsobit zdravotní problémy, ale ne v koncentracích, ve kterých se vyskytuje v okolních obcích nebo přímo v závodě. Závod v tuto chvíli plní emisní limity formaldehydu s obrovskými rezervami. Emise se dlouhodobě pohybují do 2 % limitu, po jeho zpřísnění do 7 % limitu. Imise formaldehydu, tedy koncentrace přímo v ulicích Častolovic jsou také hluboko pod limitem Státního zdravotního ústavu, který je 60 μg/m3 . Koncentrace v Častolovicích měřené např. Zdravotním ústavem se dlouhodobě pohybují mezi 1,5 a 4,7 μg/m3. POZOR, to platilo i v době, kdy závod během vánoc nevyráběl. Je tomu proto, že významným zdrojem formaldehydu je také doprava (16,5 mg – 115,2 mg formaldehydu na km jízdy) nebo lokální zdroje topení.

Protestující vám vyčítají, že nevyrábíte čedičovou vatu bez úplně bez formaldehydu tak jako vaše konkurence.  

V rámci výrobního procesu čedičové vaty je formaldehyd přítomen v pojivu vždy. Stejně tomu tak je ve všech dalších závodech na světě vyrábějících čedičovou izolaci – ať již náleží do skupiny Saint-Gobain, či jde o závody konkurenční. Není známo, že by jakýkoliv závod na světě vyráběl čedičovou vatu s nulovým obsahem formaldehydu.  Pokud někdo tvrdí opak, pak zaměňuje čedičové izolace (na bázi roztaveného kamene – čediče) za skelné izolace (na bázi roztaveného skla). Pro sklenou vatu je známa a používána bezformaldehydová receptura. V Častolovicích ale skelnou vatu nevyrábíme.

Řada výrobců pracuje na přenesení zkušeností z výroby skelné izolace do produkce izolace čedičové, zatím se to však nikomu stoprocentně nepodařilo. Věřte, že na tom pracujeme i my v Isoveru. Připravujeme nový druhu pojiva, jehož použití povede k dalšímu dramatickému poklesu přítomnosti formaldehydu, a to o více než 90%. Testové vzorky výrobků s novým pojivem byly zastupitelům obcí a členům spolku Ekors prezentovány. Právě zavedení nové linky s novým způsobem recyklace uvnitř závodu by zavedení této inovace velmi usnadnilo.

Jak se osobně stavíte k aktuálním protestům, jak vnímáte celkovou situaci, která vznikla v souvislosti s vaším záměrem vybudovat novou výrobní linku?

Vnímám zájem obyvatel, zejména z Častolovic a Čestic, o dění v našem závodě a plně chápu jejich starost o zdraví a životní prostředí. Respektuji právo a odhodlání některých členů spolku Ekors zůstat v této záležitosti nepřesvědčeni navzdory jakýmkoliv předloženým argumentům a studiím. Tvrdím ale, že právě tento projekt řeší jejich požadavky na ještě větší ekologičnost provozu závodu. Snažím se osobně komunikovat se všemi zainteresovanými skupinami i jednotlivci, vycházíme vstříc a zveřejňujeme pravidelně všechny informace, proto jsme také již v loňském roce spustili samostatné informační internetové stránky našeho závodu www.isover-castolovice.cz