Přidáno 5. Únor, 2016
Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., patří v České republice. k nejvýznamnějším dodavatelům a výrobcům stavebních materiálů.

Vysoce kvalitní štukové a tepelně izolační omítky, zateplovací systémy, sanační omítkové systémy, nátěry, vyrovnávací a samonivelační podlahové hmoty, lepidla na obklady a dlažbu - to je část výrobního sortimentu. O situaci na trhu jsme diskutovali s marketingovým ředitelem Ing. Robertem Mikešem.

 

* Jak hodnotíte loňský rok?

 

            Začátek roku začal velice dobře a razantně. Co se týká našeho segmentu, vyvíjel se dobře zhruba do prázdnin. Pak však nastal celorepublikový zlom, což se odrazilo ve stagnaci, kterou se nám podařilo naštěstí prolomit ke konci roku. Měly na to vliv především mimořádné změny počasí. Navzdory tomu se nám podařilo splnit ukazatele, zejména parametry v zisku. Taková stagnace nastala v našem segmentu vlastně poprvé. Zatím čekáme na data od Svazu omítkových a maltových směsí. Celkový vývoj ve stavebnictví silně ovlivňují dopravní stavby, takže je nutné separovat tyto ukazatele. V pozemním inženýrství věnujeme pozornost úspoře energií, vnitřnímu komfortu, jako jsou obklady, dlažby, podlahy, betony, cihly. Ale to se letos vyvíjí úplně jinak. Je jasné, že když jdou na odbyt cihly, tak nejdou omítky. A naopak, když jsme měli útlum my, narostla produkce cihlářům…

 

* Jak jste na danou situaci reagovali?

 

            Čekali jsme, že se ke konci roku trh podaří zase nastartovat. Pořádali jsme sice prodejní akce a věřili jsme, že zvýšenou aktivitou se opět vrátíme do očekávaného stadia, ale nic takového ve větší míře nepřišlo. To se pozitivně projevilo až v listopadu a nakonec nejvíce v prosinci. Naše ztráty nebyly velké, protože se nám nakonec podařilo prodávat do posledních dnů v roce, a tím jsme dokázali naplnit očekávané parametry pro daný rok.

 

* Po čem byla největší poptávka?

 

            Vyhodnocené parametry dokazují, že každý region je rozdílný. Co se týká Prahy, zde převažovaly byty. Developeři projevili zájem o daleko kvalitnější řešení. Investoři akceptují lepší kvalitu bydlení, což třeba ovlivňuje akustika apod. Daleko více se to projevuje v segmentu kanceláří, kde se přebíjejí nabídky, takže se vyhledává takové řešení interiérů a exteriérů, aby uspělo na trhu. To se zatím na bytech příliš neprojevuje, výjimkou je Praha, kde se v současné době v prodeji dosahují dobré výsledky.

 

* Co konkrétně máte na mysli?

 

            Jsou to např. designová provedení fasád, což dříve nebývalo. Především jde o to, aby se jednotlivé subjekty odlišily od standardního řešení. Máme v nabídce řadu variant tzv. designových fasád, převážně jde o imitace dřeva, betonu, cihel a mnoho dalších prvků. Architekti a projektanti se je snaží kombinovat např. s ocelí, se sklem apod.

 

* Jaká byla situace mimo hlavní město?

 

            V regionech jsou přístupy odlišné od Prahy. V zásadě to ovlivňují různé podpory a dotace z operačních programů životního prostředí nebo výstavby tohoto typu.

 

* Jakou formou jste podpořili komunikaci se zákazníky?

 

            Vydáváme tradiční publikaci Rádce. Tu distribuujeme na našich pobočkách po celé republice a zároveň na prodejních místech stavebnin. Když si zákazník nalistuje technický list na daný produkt, zároveň mu nabízí i řešení. Tj. zákazník má problém amy mu nabízíme řešení a skladbu materiálů. Nejdříve si tedy problém identifikujete, zjistíte, jak se dá řešit a následně máte i možnost vybrat si vhodný materiál. Některé žhavé novinky jsme zařadili do speciálního katalogu pro developery.

 

* A jaká je reakce developerů?

 

            Dnes je taková praxe, že developerům představujeme tento katalog a zároveň nabízíme řešení s naší profesní skupinou napříč Saint-Gobain. Založili jsme pro tento účel tzv. „profesní skupinu“, sestavenou z našich odborníků. Z katalogu se developeři dovědí, co má Saint-Gobain v nabídce, vysvětlujeme a nabízíme řešení. Pochopitelně některá řešení developeři neznají, protože se k nim takové informace nedostaly. Seznamujeme se s jejich řešitelskými týmy, s projekční složkou a my jim jdeme naproti. Společně konzultujeme, jaké řešení bude nejvhodnější pro konkrétní projekt.

 

* Jak se vzájemná komunikace daří?

 

            Daří se, když je majitel - developer - osvícený a umožní pracovním skupinám se potkat, aby si vyměnily názory, lidé si řekli: „Tohle děláme takhle, co vy na to?“ Je to v jednotkách řešení, kontaktů. Teď jsme začali.

 

* Na druhou stranu to pro vás jistě skýtá hlubší možnost získat od developerů informace, co je aktuálně trápí, jaké jsou potíže na stavbách atd. Do určité míry máte konkrétní signály, které aktuálně řešíte…

 

            Developer o těchto možnostech často neví a my mu dokážeme jak zlevnit stavbu - přijdeme s návrhem, že se to dá řešit jinou cestou, tak mu můžeme vylepšit komfort. Je to z pohledu všech aktivit, které nabízíme v jednom balíčku řešení za celý Saint-Gobain. Chceme nabízet určitou přidanou hodnotu, s níž půjdeme na trh od února letošního roku. Budeme navštěvovat developery, individuálně je oslovovat, nabízet jim spolupráci. Nejdříve obecnou - řešení, a když najdeme společnou řeč, budeme vybrané řešení precizovat a následně finančně nabízet.

 

* Jaké jsou cíle?

 

            Rádi bychom tuto variantu spolupráce vyzkoušeli. Třeba budou mít developeři 10 projektů, devět z nich budou chtít dělat standardně a jeden vyzkoušejí jinak, s námi. Komfortní bydlení je slovo dnes na Západě hojně používané. Komfort vnímáte smysly, čichem, sluchem. Není to jen o výstavbě bytů, ale jde i o to, jak se v nich člověk cítí.

 

* Jaká jsou pro letošní rok očekávání?

 

            Nejsme skeptičtí, ale jsme realisté, takže se snažíme vidět ve výstavbě bytů a kanceláří vše reálnýma očima - služby, výrobky a řešení. Domníváme se, že to k žádnému reálnému nárůstu zatím nepovede, bude to v půlkách procentních bodů. Minulý rok se očekával nárůst o bůhví kolik procent, a nakonec z toho byl ve stavebnictví nějaký jemný nárůst, v našich segmentech byl v prvním půlroce pokles. Neočekáváme žádná velká čísla, budeme rádi, když to dopadne stejně jako loni. V případě nárůstu poptávky jsme kapacitně připraveni najet na třetí směny a zároveň i distribuční kanály jsou otevřené.

 

***

 

On behalf of the whole of Saint-Gobain, we offer a package of solutions to developers

 

 Division Weber, Saint-Gobain Construction. Products CZ a.s., belongs in the Czech. Republic to the most significant suppliers. and producers of building materials..

 

High quality coating ad heat insulating renders, insulating systems, surface treatment render systems, topcoat renders, levelling and self-levelling flooring systems, adhesives for wall and floor tiles - that is just a part of their production assortment. We were talking with Ing. Robert Mikeš, marketing manager, about the situation in the market.

 

* How would you assess last year?

 

            The beginning of the year commenced both very well and dynamically. As for our segment, it was developing well right up to the summer holidays. However, then came a nationwide turnaround which resulted in stagnation which we, fortunately, managed to break through towards the end of the year. It was mainly due to exceptional weather changes that had influence on this. Despite that we managed to meet our indicators, especially the parameters in profits. We actually experienced such stagnation in our segment for the first time ever. At the moment we are awaiting data from the Association of Render and Mortar Systems. Overall development in the building industry has a strong influence on road structures, which means that these indicators need to be separated. With regards to building constructions, we pay close attention to energy savings, interior comforts such as wall tiles, floor tiles, flooring, concrete and bricks. But this is developing completely differently this year. It is certain that when bricks sell well, renders don’t. And vice versa. When we were declining, then brick makers’ production increased...

 

* How did you respond to this situation?

 

             We expected the market to be ‘kick-started’ again towards the end of the year. We organised sales events and believed that we will get back to the anticipated stage with increased activity but nothing like that has happened to a large extent. This didn’t show up positively until November and then mostly in December. Our losses weren’t that big as we eventually managed to keep sales up until the last days of the year and therefore managed to fulfil expected parameters for that particular year.

 

* What was most demand for?

 

            Assessed parameters show that every region is different. As for Prague, it was dominated by apartments. Developers showed interest in much higher quality solutions. Investors accept better quality of housing, which is, for instance, influenced by acoustics and so on. Nevertheless, it shows up much more in the administrative segment, where they seek interior and exterior solutions that would succeed in the market. This hasn’t been demonstrated within the area of apartments that much yet. Prague, where they are currently achieving good sales results, is the exception.

 

* What are you talking about in particular?

 

            These include, for instance, design facade solutions, which we didn’t see before. The matter is that individual subjects differentiate from the standard solution. Our portfolio includes a number of variants of so called design facades. It is mainly the imitation of wood, concrete, bricks and many other features. Architects and planning engineers try to combine them for instance with steel, glass and other items.

 

* What was the situation like outside the capital?

 

            The approach in regions is different than in Prague. This is basically influenced by different aids and grants from operational programmes for the environment or construction of such a type.

 

* How did you support communication with clients?

 

            We publish the traditional Guide and distribute it to our branches throughout the country as well as to those places selling building material. When a customer finds the technical data sheet for a particular product, it also provides him with a solution. That means that when the customer has a problem we are able to offer a solution and structure of materials. Firstly, you identify the problem, find out how it can be solved and then you have the opportunity to choose a suitable material. Some new ‘hot’ products were included in a special catalogue for developers.

 

* How is the developers’ response?

 

            What happens nowadays is that we introduce this catalogue to developers and at the same time offer solutions via our professional group throughout Saint-Gobain. We founded the ‘professional group’ comprising our own specialists for this particular purpose. Developers will find in the catalogue what Saint-Gobain offers, explanations and what solutions there are. They obviously don’t know some of the solutions as the information didn’t reach them. We meet with their solution teams, the planning segment and go to meet with them. We consult about the best solution for a particular project together.

 

* How is mutual communication going?

 

            It’s going well when the owner - developer - is sufficiently enlightened and will permit the working groups to meet in order to exchange opinions. So that people can say ‘we do it this way, what do you think?’ This is at the initial level of contacts. We have only just started.

 

* On the other hand, this certainly provides you with a possibility to obtain information as to what developers are currently troubled by, what problems occur at building sites etc. To some extent you have particular signals that you deal with…

 

            The developer often doesn’t know about these possibilities and we are able to reduce the cost of the construction - we will come up with a proposal whereby it can be done otherwise - as well as we can improve comfort. This is from the point of view of all activities we offer within one package on behalf of the whole of Saint-Gobain. We want to offer further added value, which we will bring to the market this February. We will visit developers, approach them individually, offer our co-operation. First, general co-operation - solutions so when we find mutual ground we will make the chosen solution precise and consequently offer it financially.

 

* What are the objectives?

 

            We would like to try out this way of co-operation. Developers will for instance have 10 projects where they will want to realise nine of them in standard format and the other one differently, with us. Well-appointed housing is a frequently used expression in the West today. It can be seen, smelt, heard. It is not just in the construction of apartments but also about how one feels.

 

* What are your expectations for this year?

 

            We are not sceptical but are realists so we try to view everything in the area of the construction of apartments and offices realistically - services, products and solutions. We consider that there won’t be any real increase just yet. It will be about halves of percentage points. Last year, they expected an increase by goodness knows how many percent and then there was just a slight increase in the building industry. Our segment experienced a decline in the first half of the year. We don’t expect any big numbers but will be happy if the situation is the same as last year. As for increase in demand, we are prepared, from a capacity point of view, to commence a third shift and distribution channels are also opened.

 

ARNOŠT WAGNER

 

Foto popis| ING. ROBERT MIKEŠ

Foto popis| Publikace Rádce -pomocník pro každého stavebníka The book Guide - problem solver of any builder www.weber-terranova.cz

4.2.2016 Development news str. 22 Projekty / projects