Přidáno 18. Červenec, 2016
Lehké střešní pláště na trapézovém plechu jsou dnes dominantně používanou konstrukcí pro velkorozponové halové stavby, jako obchodní a logistická centra, výrobní a skladové haly apod. Jak se mění akustika střešních plášťů v závislosti na použité tepelné izolaci, hydroizolaci, popřípadě při doplnění extenzivního vegetačního souvrství vysvětluje příspěvek divize ISOVER.

Akustické zkoušky dle ČSN EN ISO 10140-2  

Stavební neprůzvučnost předmětných lehkých plochých střech se stanovuje dle ČSN EN ISO 10140-2 AKUSTIKA – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti.

Měření se provádí ve zvukových komorách, které splňují požadavek ČSN EN ISO 10140-5. Zkušební vzorek se zabuduje mezi místnost zdroje a příjmu do měřícího otvoru pro horizontální prvky. V místnosti zdroje se vybudí ustálený zvuk se spojitým spektrem v pásmu 100−5000 Hz. Měří se střední hladiny akustického tlaku (v dB) v obou místnostech.

 

Stavební neprůzvučnost je určena vztahem

R´ = L1 – L2 + 10 log (S/A2)

L1…střední hodnota akustického tlaku v místnosti zdroje

L2…střední hladina akustického tlaku v místnosti příjmu

S…plocha zkušebního vzorku v m2

A2…ekvivalentní pohltivá plocha v místnosti příjmu v m2      

 

 

Zkoušené lehké střešní pláště    

V akustické laboratoři CSI Zlín byly zkoušeny variantní skladby střešních plášťů na trapézovém plechu s tepelnou izolací z minerální vlny MW, kombinovanou izolací EPS + MW a kombinovanou izolací PIR + MW. Vybrané skladby byly měřeny jak s hydroizolačním souvrstvím s fóliovou hydroizolací tloušťky 1,5 mm, tak dvouvrstvou hydroizolací z asfaltových pásů. Pro zajímavost byla odzkoušena kombinovaná skladba EPS + MW doplněná o extenzivní vegetační souvrství.

 

Výsledky si prohlédněte v přehledné tabulce zde:

 

Jako horní vrstva minerální izolace se používají desky Isover S (s pevností v tlaku 70 kPa), nebo Isover S-i (60kPa).

Jako spodní vrstva minerální izolace se používají desky s podélným vláknem Isover T (40 kPa), Isover R (30 kPa), Isover P (20 kPa) a lamelové desky s kolmým vláknem Isover LAM 70 (70 kPa), Isover LAM 50 (50 kPa) a Isover LAM 30 (30 kPa).

Pro kombinované izolace s pěnovým polystyrenem se používají pro horní vrstvy výrobky Isover EPS 100, 150 a 200 (s pevností v talku 100, 150 a 200 kPa). Pro podkladní vrstvu je možno použít i Isover EPS 70 (70 kPa).

Pro vegetační střechy jsou k dispozici hydrofilní substrátové desky Isover FLORA a zpevněné substrátové desky Isover INTENSE.

Akustika lehkých požárně odolných střech na trapézové plechu - shrnutí:

  • Nejlepších hodnot vzduchové neprůzvučnosti Rw dosahují skladby s minerální izolací. Skladby s kombinovanou izolací EPS + MW, případně PIR + MW, dosahují při shodné tloušťce izolace hodnot neprůzvučností o 4 dB nižších. 
  • Použitím asfaltových pásů místo lehkých folií došlo u měřených skladeb ke zlepšení neprůzvučnosti o 4 a 6 dB.
  • Doplnění lehkého vegetačního souvrství zlepšilo u měřené skladby neprůzvučnost o 6 dB.
  • Projektové podklady pro navrhování lehkých požárně odolných střech je možné nalézt v katalozích společnosti Isover.

    Katalogy jsou ke stažení na:

    http://www.isover.cz/data/files/protectroof-final-1545.pdf

    http://www.isover.cz/data/files/prospekt-ploche-strechy-200.pdf