Isover

Je minerální vlna karcinogenní materiál?

Je minerální vlna karcinogenní materiál?

 

Jako výrobci minerálních izolací a EPS musíme splnit všechny národní i evropské limity. Na základě Evropského nařízení o chemických látkách č. 1907/2006 (REACH), které platí od r. 2007, je minerální vlna vyjmuta ze seznamu potenciálně karcinogenních materiálů.

 

bezpečnost-isover

Bezpečnostní list pro izolace z minerální vlny již není právně požadován. Přesto (nad rámec toho, co požaduje legislativa) k našim výrobkům disponujeme prohlášením SUIS – pokyny pro bezpečné použití (Safe Use Instructions Sheet).

SUIS obsahuje:

 1. Identifikaci společnosti a výrobku
 2. Identifikaci rizik
 3. Složení produktu / informace o produktu
 4. První pomoc
 5. Protipožární opatření
 6. Bezpečnostní opatření
 7. Zacházení a skladování
 8. Kontrolu expozice / osobní ochranu
 9. Fyzikální a chemické vlastnosti
 10. Stabilitu a reaktivitu
 11. Toxikologické informace
 12. Ekologické informace
 13. Likvidaci
 14. Informace pro přepravu
 15. Informace o předpisech
 16. Další informace

 

Certifikace, tj. dokumenty pro bezpečné použití (SUIS) jsou k dispozici ZDE.