Přidáno 25. Říjen, 2019
Jako výrobci minerálních izolací a EPS musíme splnit všechny národní i evropské limity. Na základě Evropského nařízení o chemických látkách č. 1907/2006 (REACH), které platí od r. 2007, je minerální vlna vyjmuta ze seznamu potenciálně karcinogenních materiálů.

Bezpečnostní list pro izolace z minerální vlny již není právně požadován. Přesto (nad rámec toho, co požaduje legislativa) k našim výrobkům disponujeme prohlášením, které se jmenuje SUIS – pokyny pro bezpečné použití (Safe Use Instructions Sheet).

SUIS obsahuje:

 

1. Identifikaci společnosti a výrobku

2. Identifikaci rizik

3. Složení produktu / informace o produktu

4. První pomoc

5. Protipožární opatření

6. Bezpečnostní opatření

7. Zacházení a skladování

8. Kontrolu expozice / osobní ochranu

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

10. Stabilitu a reaktivitu

11. Tixikologické informace

12. Ekologické informace

13. Likvidaci

14. Informace pro přepravu

15. Informace o předpisech

16. Další informace

Certifikace, tj. dokumenty pro bezpečné použití (SUIS) jsou k dispozici ZDE

 

OHODNOŤTE TENTO ČLÁNEK