Multi Comfort - sledované hodnoty a parametry

multi Comfort

 

SLEDOVANÉ PARAMETRY STANDARDU

1. Měrná spotřeba tepla na vytápění

Spotřeba užitkové energie EU [kWh/m2/rok] vyjadřuje roční množství energie na vytápění. Je to energie, kterou potřebuje budova při zohlednění všech tepelných ztrát. Dle měrné potřeby tepla na vytápění se určuje energetická náročnost budovy.

2. Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] slouží k výpočtu množství tepla, které přes konstrukci unikne. Součinitel prostupu tepla pro vnější konstrukce počítáme podle ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov.

3. Tepelné mosty

Tepelný most je část konstrukce budovy s výrazně nižším tepelným odporem. Projevuje se vyšší teplotou na fasádě a nižší povrchovou teplotou v interiéru.

4. Vzduchotěsnost budovy

Měření průvzdušnosti budovy „blower door test“ probíhá dle technické normy ČSN EN ISO 9972: 2016-02. Měření průtoku vzduchu probíhá při vytvořeném přetlaku nebo podtlaku.

5. Prevence přehřívání budov

Analýza vlastností budov v souladu s technickou normou ČSN EN ISO 52016-1, jejímž cílem je předcházení nárůstu teploty v letním období na více než 25 °C.

6. Akustická izolace

Požadavky, které se vztahují na izolační vlastnosti obvodových dělících konstrukcí a hladinu akustického tlaku v daných prostorách, jsou uvedeny v normě ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách.

7. Akustická izolace stropů/ kročejový hluk

Kročejová neprůzvučnost vyjadřuje schopnost stavebních prvků nebo částí budov omezovat přenos kročejového zvuku mezi místnostmi. Čím nižší je hodnota ukazatelů L‘n, w, tím vyšší je akustická izolace kročejového hluku.

8. Činitel denní osvětlenosti

Výpočet vyjadřuje procento roční pracovní doby, během které přirozené denní světlo splňuje požadavky intenzity osvětlení zvolené místnosti.

9. Větrání – výměna vzduchu

Vyjadřuje objemový průtok větraného vzduchu pro každou osobu v budově.

10. Relativní vlhkost vzduchu

Popisuje míru nasycenosti vzduchu vodní parou. Relativní vlhkost vzduchu závisí i na teplotě, její hodnota se proto vždy vztahuje na danou teplotu.

11. Obsah CO2 ve vzduchu

Koncentrace oxidu uhličitého v uzavřené místnosti může být i několikanásobně vyšší než ve venkovním prostředí. Ve vzduchu ve venkovním prostředí se pohybuje na úrovni okolo 300 – 350 ppm, ve městech a průmyslových oblastech okolo 1500 ppm.

12. Obsah sloučenin VOC ve vzduchu

Těkavé organické sloučeniny (Volatile Organic Compounds – VOC) – skupina organických sloučenin znečišťujících životní prostředí.

 

standardy Multi Comfort