Zásady chování

Profesionalita

Profesionalita pro nás znamená mobilizaci nejlepších schopností, znalostí a know-how jednotlivců a také důraz na osobní vzdělávání, které je udrží na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí. Předpokládá osobní přispění každého jednotlivce především v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Respekt k ostatním

Respektování spolupracovníků je prvořadým předpokladem pro zajištění profesionálního a osobního rozvoje každého jednotlivce. Ve Skupině se tato hodnota ctí po celém světě. Předpokládá přijetí pluralismu, respektování všech kulturních zvláštností a všech lidí bez ohledu na jejich původ. Vyjadřuje ochotu naslouchat ostatním, informovat, vysvětlovat a angažovat se v dialogu.

Integrita

Integrita představuje striktní dodržování poctivosti ve všech profesionálních činnostech. To především znamená, že žádný jednotlivec neupřednostní vlastní zájmy na úkor zájmů Skupiny a nezneužije důvěru, která mu byla dána, a to jak při jednání v rámci Skupiny, tak při jednání jménem Skupiny s třetími stranami, bez ohledu na místní zvyklosti. Pro určité kategorie zaměstnanců ve Skupině, kde to vyžaduje povaha jejich odpovědnosti, mohou být přijata specifická pravidla chování.

Loajalita

Loajalita vyžaduje poctivost a zdvořilost při jednání s kolegy, nadřízenými, podřízenými a třetími stranami majícími vazby ke Skupině. Konkrétně to znamená neslučitelnost jakéhokoliv prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo Skupiny jako celku. Naplnění tohoto postoje předpokládá dodržování směrnic a vnitřních pravidel jednotlivých společností a Skupiny.

Solidarita

Solidarita je založena na smyslu pro individuální odpovědnost v práci, která převažuje nad egocentrickým myšlením. Podporuje týmovou práci a nejlepší možný přínos každého jednotlivce s cílem dosažení stanovených cílů společnosti a Skupiny. Nutně musí vést k odmítnutí řídících nebo provozních metod, které směřují spíše k sebeuspokojení jednotlivců než k uspokojení zájmů dané společnosti nebo Skupiny jako celku.