Obchodní etika

OBCHODNÍ ETIKA

Obchodní etika

Zásady chování a jednání tvoří etický kodex a základ všech našich zásad a závazků. Definují hodnoty a pravidla platná pro všechny subjekty a zaměstnance Skupiny, bez ohledu na povahu jejich pracovní smlouvy (trvalé, na dobu určitou nebo dočasné), stejně jako pro naše subdodavatele a dodavatele.

Etické praktiky se zaměstnanci

Prostřednictvím našeho poslání „Making the World a Better Home“ zakládáme náš rozvoj na silných hodnotách ztělesněných v devíti Principech chování a jednání, které tvoří skutečný etický kodex.

Naše poslání „Making the World a Better Home“ je založeno na našich hodnotách. Naše činnost je vždy v souladu s našimi Principy chování a jednání, které se odrážejí v naší firemní kultuře. Naše vzájemná spolupráce je založena na naslouchání, dialogu, péči, solidaritě, důvěře a respektu k odlišnostem. Tyto zásady byly formálně vytvořeny v roce 2003, přeloženy do 31 jazyků a distribuovány všem zaměstnancům, představují etický kodex, kterým je nedílnou součástí Skupiny.

Abychom zajistili, že naši zaměstnanci dodržují náš etický kodex, Zásady chování a jednání, vytvořili jsme e-learningový školicí program:

Adhere: školicí program věnovaný Zásadám chování a jednání, kodexu etického chování Skupiny

Comply: školicí program věnovaný antimonopolnímu právu

Act: vzdělávací program věnovaný prevenci korupce

Cíl: Vyškolit 100 % nových manažerů ve školicích programech Adhere, Comply a Act v prvním roce jejich zaměstnání

Abychom zajistili respektování lidských práv

Respekt k lidským právům je jádrem naší DNA.

Naše zásady chování a jednání výslovně odkazují na příslušné úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO), směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní společnosti, Úmluvu OECD o boji proti úplatkářství a Mezinárodní listinu lidských práv. Od roku 2003 jsme signatáři UN Global Compact a hlásíme se k hlavním zásadám OSN v oblasti podnikání a lidských práv.

Prostřednictvím Zásad chování a jednání, zejména Respektování ostatních, Respektování zákonů a práv zaměstnanců, se zavazujeme respektovat svobodu zaměstnanců sdružovat se a právo organizovat se, usilovat o diverzitu, bojovat proti nucené práci, dětské práci, diskriminaci a obtěžování.

Každoročně je všem zemím zasílán dotazník s cílem shromáždit informace o místních akcích za účelem šíření a vysvětlení Zásad chování a jednání všem zaměstnancům. Dotazník obsahuje informace o incidentech, které jsou uvedeny v sociální části hlášení ESG v univerzálním registračním dokumentu.

Abychom zajistili náš pokrok, byla v souladu s pokyny OSN* vypracována mapa rizik v oblasti lidských práv. Skupina působí v 75 zemích, z nichž některé se nacházejí v oblastech méně příznivých pro lidská práva. Na základě indexů lidského rozvoje, lidského vývoje žen ve vztahu k mužům, vnímání korupce a přítomnosti novodobého otroctví jsme pomocí dotazníku identifikovali regiony, ve kterých budeme některé prvky přesněji hodnotit.

*náležitá péče s cílem identifikovat, předcházet, zmírňovat a zohledňovat skutečné a potenciální dopady na lidská práva, které mohou způsobovat, přispívat k nim nebo s nimi přímo souviset.

Identifikovali jsme možnost vystavení se rizikům týkajících se našich zaměstnanců:

 • analýzou incidentů nahlášených do systému varování: psychosociální rizika a riziko ojedinělých praktik narušujících svobodu sdružování a zásadu nediskriminace, obtěžování;
 • riziko zaměstnávání migrujících pracovníků v situacích, které by se mohly rovnat nucené práci, riziko nadměrné pracovní doby, riziko výplaty nižší než slušná mzda, riziko nebezpečné práce vykonávané dětmi mladšími 18 let;
 • neschopnost dostát našim závazkům, pokud jde o svobodu sdružování nebo nediskriminaci v ohrožených zemích (zejména Globální pakt OSN).

V roce 2021 byl identifikovaným jednotlivcům zaslán specifický dotazník založený na hlavních rizicích. Rizika z hlediska pracovních podmínek, inkluze a diverzity, bydlení, práce s náborovými agenturami, používání bezpečnostních sil, dopady na místní komunity, navíc s potenciálním vystavením omezení svobody sdružování, nucené práce, dětské práce a ochraně osobních údajů.

Pro konsolidaci akčního plánu vypracovaného ke zmírnění rizik byla zaslána některá další doporučení ve formě praktických informací.

Chcete-li se dozvědět více, prostudujte si politiku lidských práv Skupiny a náš plán dodržování předpisů.

Náročný program souladu

Náš program dodržování předpisů je v současnosti založen na třech hlavních tématech:

 • dodržování pravidel soutěžního práva
 • prevence korupce
 • dodržování ekonomických sankcí a embargo

Neustále se vyvíjí v souladu se současnými událostmi, umožňuje nám dosahovat osvědčených postupů a je trvalou povinností pro všechny naše zaměstnance.

Výstražný systém Saint-Gobain

Náš výstražný systém je otevřený všem: zaměstnancům Saint-Gobain, dočasným pracovníkům a subdodavatelům, ale také zainteresovaným stranám, jako jsou jednotlivci, dodavatelé, klienti, odbory, nevládní organizace nebo veřejné orgány. Tento systém je provozován prostřednictvím vysoce zabezpečené platformy a lze jej použít k hlášení (včetně anonymního) porušení našeho kodexu etického chování (Obecné zásady chování a jednání), zákona a interních zásad, postupů a závazků naší Skupiny. Upozornění by se mohla například zabývat lidskými právy, včetně nediskriminace, nucené a dětské práce a korupce, protimonopolních a protisoutěžních praktik, svobody sdružování a kolektivního vyjednávání.

Upozornění vydávaná v dobré víře jsou systematicky prošetřována specializovanou skupinou zaměstnanců Saint-Gobain, kteří byli v této záležitosti speciálně vyškoleni a jsou vázáni zvýšenými povinnostmi mlčenlivosti.

Skupina se zavázala chránit emitenty, kteří jednali v dobré víře, prostřednictvím:

 • Žádné disciplinární řízení
 • Žádné soudní řízení
 • Žádná odveta

Aniž bychom zapoměli...

Skupina Saint-Gobain dodržuje daňové zákony zemí, ve kterých působí a nevytvořila žádnou strukturu, jejímž účelem jsou daňové úniky. Daňové zákony a předpisy uplatňujeme čestně a bezúhonně.

Saint-Gobain se zavazuje respektovat soukromí zajištěním bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uživatelů svých služeb. Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné a spadat do některého z oprávněných případů (souhlas fyzické osoby, plnění smlouvy, splnění zákonné povinnosti nebo odůvodnění oprávněným zájmem). Vzdělávací příručka zabývající se ochranou těchto dat byla distribuována interně, aby naši partneři a zaměstnanci byli o této problematice informováni.

Odpovědný nákup

Cílem programu Odpovědný nákup je řídit a snižovat environmentální, sociální a společenská rizika spojená s našimi dodavatelskými řetězci. V kontextu, kdy se dodavatelské řetězce stávají stále složitějšími a kde roste kolektivní povědomí o dopadu nákupu na zúčastněné strany, se tento program zaměřuje na integraci etických požadavků do nákupního procesu, a to jak pro dodavatele – na základě dodavatelské charty – tak pro kupující, uplatněním kupní smlouvy.

Do nákupního procesu jsou tak integrována etická kritéria týkající se lidských práv, pracovních podmínek a dodržování norem, zdraví a bezpečnosti a životního prostředí. Program Odpovědného nákupu je implementován důsledně a v souladu s obecnými nákupními zásadami Skupiny, aby se rozvíjely dlouhodobé vztahy s dodavateli na základě sdílených plánů zlepšování.

Program se skládá ze čtyř hlavních fází, jak je stanoveno v plánu Skupiny.

Postavení

 • 97 % našich manažerů se v roce 2020 v prvním roce svého působení ve Skupině proškolilo v zásadách chování a jednání

 

 • 94 % našich manažerů se během prvního roku ve Skupině v roce 2020 vyškolilo v oblasti boje proti korupci

​​​​​​​

 • 96 % našich manažerů se v roce 2020 během prvního roku ve Skupině školilo v pravidlech hospodářské soutěže