Souhlas se zpracováním osobních údajů a cookies

Informace pro návštěvníky naší webové stránky, zájemce o naše zboží a naše služby a pro naše smluvní partnery

Jaké o Vás zpracováváme údaje?

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601, IČ: 250 29 673, se sídlem Smrčkova 2485/4, Praha 8-Libeň, 180 00 (dále jen „Saint-Gobain“), vede elektronickou zákaznickou databázi, ve které jsou kontaktní údaje a spojení na naše zákazníky nebo potenciální zákazníky a jejich kontaktní osoby. 

Současně vedeme prostřednictvím webového formuláře databázi zájemců o informace o produktech a novinkách ve stavebnictví, kteří mají zájem o pravidelné zasílání obchodních sdělení na kontakty (e-mailová adresa) předané zájemcem prostřednictvím webových stránek https://www.saint-gobain.cz, https://www.rigips.cz, https://www.isover.czhttps://www.cz.weber a https://www.nejremeslnici.cz/.


Které kategorie osobních údajů zpracováváme a odkud pocházejí? 

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

 • Kontaktní informace o našich zákaznících nebo potenciálních zákaznících a jejich kontaktních osobách (jméno a příjmení, adresa a telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, číslo faxu a e-mailová adresa); 
 • Další informace nutné pro realizaci smluvních vztahů nebo projektu s našimi zákazníky a distribučními partnery (jako jsou platební údaje, údaje o objednávkách atd.); 
 • Další informace, které jsou nutné k plnění požadavků našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků včetně jednoznačné identifikace kontaktní osoby v našich systémech. 

Osobní údaje našich zákazníků nebo potenciálních zákazníků shromažďujeme přímo od daných osob při uskutečňování smluvních vztahů nebo při poptávce našich služeb. Kromě toho zpracováváme osobní informace, které jsme řádným způsobem získali z veřejných zdrojů.

Za jakými účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají? 

Osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jen „platné právní předpisy“). 

Zpracovávání osobních údajů slouží k následujícím účelům: 

 • Komunikace s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky ohledně produktů, služeb a projektů (jako je pravidelná distribuce informací a zpravodajů), případně organizace produktových školení; 
 • Plnění požadavků našich zákazníků, potenciálních zákazníků nebo jiných zainteresovaných stran; 
 • Plánování, realizace nebo správa našich (smluvních) vztahů se zákazníky, např. za účelem zpracování objednávek, účetnictví, realizace dodávek a organizace přepravy; 
 • Zasílání novinek o našich produktech a službách, realizace průzkumů zákazníků, marketingových kampaní, analýz trhu, loterií, soutěží nebo podobných akcí či událostí; 
 • Udržování a ochrana zabezpečení a bezpečnosti našich produktů a služeb a zabezpečení a funkčnosti našich webových stránek; zjišťování a prevence bezpečnostních rizik, podvodných aktivit nebo jiných trestných či škodlivých činů; 
 • Dodržování zákonných požadavků (např. dodržování povinností uchovávání daňových a obchodních dokumentů; předcházení praní špinavých peněz nebo hospodářské kriminalitě); 
 • Řešení sporů a soudních pří, prokazování a uplatňování zákonných nároků nebo obrana proti nim, vedení právních sporů a obrana proti nim, vynucování stávajících smluv. 

K dosažení těchto účelů je nutné zpracovávat výše uvedené kategorie osobních údajů.
 
Pokud není výslovně uvedeno jinak, právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písm. (b) a (f) GDPR (plnění smluvních povinností, případně oprávněný zájem). Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR (souhlas subjektu údajů).


S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

V rámci naší společnosti získají přístup k těmto údajům pouze osoby a subjekty, které potřebují osobní údaje našich kontaktních osob k plnění výše uvedených účelů. 

V rámci naší skupiny společností Saint-Gobain jsou osobní údaje našich kontaktních osob poskytovány určitým společnostem v rámci skupiny, pokud tyto společnosti centrálně provádějí klíčové úlohy pro přidružené společnosti v rámci skupiny společností nebo uskutečňují funkce mezi společnostmi na základě organizační struktury nebo pokud je to nutné k plnění výše uvedených účelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému ICT využívaného v koncernu. 

Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozeslání hromadných mailingových nabídek a jiných obchodních sdělení, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou aj., pro účely expedice objednávek, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Osobní údaje dále můžeme předávat dozorovým úřadům, soudům nebo advokátním kancelářím, pokud je to nutné k zajištění dodržení příslušných zákonů nebo k využití, uplatnění nebo obraně zákonných práv, pokud to právní předpisy dovolují. 

Pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas, jsme oprávněni předat Vaše osobní údaje našim smluvním partnerům, kteří jsou vždy specifikováni u programu poptávek (dále jako „smluvní partneři“). Smluvní partneři jsou oprávněni zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje ve stanoveném rozsahu, jak specifikováno v podmínkách takového souhlasu. Tento souhlas můžete vůči smluvním partnerům kdykoli odvolat způsobem určeným smluvními partnery, tj. nejčastěji přímo v každém obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy. Bližší podmínky jsou upraveny v souhlasu vyhotoveném pro každý takový případ individuálně.

Seznam smluvních partnerů (program poptávek):

 1. VEKRA s.r.o. IČ: 09433945 Sídlo: Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň Spisová značka: C 336281 vedená u Městského soudu v Praze 2.
 2. Wienerberger s.r.o. IČO: 00015253 Sídlo: Plachého 388/28, 370 01 České Budějovice Spisová značka: C 27563 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 3. ČSOB Stavební spořitelna, a.s. IČO: 49241397 Sídlo: Radlická 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5 Spisová značka: B 2117 vedená u Městského soudu v Praze“

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Smluvní partneři a potenciální smluvní partneři:

Údaje smluvních partnerů v zákaznické databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro potřeby archivace zakázek (a případných nároků, které mohou vyplynout ze smlouvy i po jejím zániku), uchováváme údaje minimálně další 3 roky po zániku smluvního vztahu, pokud právní předpisy nebo náš oprávněný zájem nevyžaduje delší dobu uchovávání v daném konkrétním případě. Údaje zájemců o naše služby uchováváme po dobu přiměřenou k vyřízení dané poptávky a následného potenciálního uzavření smluvního vztahu.

Zájemci o zasílání obchodních sdělení

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu nebo do uplynutí doby, na kterou byl souhlas udělen. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován/a a máte zájem na vymazání z této databáze zašlete e-mail na podpora@saint-gobain.com.


Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní Saint-Gobain zpracovává, jejich opravu nebo výmaz a omezení jejich zpracování.  Dále máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by Vaše práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů kontaktujte naši pracovnici Ing. Pavlínu Lhotovou na e-mailu podpora@saint-gobain.com, nebo telefonicky +420 725 503 121.