Osobní údaje

OSOBNÍ ÚDAJE (dále jen „údaje“)

Informace pro návštěvníky naší webové stránky, zájemce o naše zboží a naše služby a pro naše smluvní partnery

 

Jaké o Vás zpracováváme údaje?

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 9601, IČ: 250 29 673, se sídlem Smrčkova 2485/4, Praha 8-Libeň, 180 00 (dále jen „Saint-Gobain“), vede elektronickou zákaznickou databázi, ve které jsou kontaktní údaje a spojení na naše zákazníky nebo potenciální zákazníky. Jde zejména o tyto údaje: obchodní firma zákazníka, sídlo/místo podnikání, IČ, DIČ, dodací adresy, telefon, e-mail, jméno a příjmení kontaktní osoby, pracovní pozice kontaktní osoby. 

Současně vede prostřednictvím webového formuláře databázi zájemců o informace o produktech a novinkách ve stavebnictví, kteří mají zájem o pravidelné zasílání obchodních sdělení na kontakty (e-mailová adresa) předané zájemcem prostřednictvím webových stránek divizí společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

 

Jak se dostávají údaje do našich databází?

Nové údaje do naší zákaznické databáze získáváme přímo od našich zákazníků.

Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje

a) získané z uzavřených smluv (kde Saint-Gobain je smluvní stranou smlouvy)

b) získané přímo od potenciálních zákazníků s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zpracování nabídky obchodu nebo služby (ať už činností obchodních zástupců při jejich návštěvách, při prodejních akcích, nebo na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníků).

 

Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

Saint-Gobain jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a s účinností od 25.5.2018 povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). Saint-Gobain pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob.

 

S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

Všechny osobní údaje zpracovává Saint-Gobain a společnosti patřící do koncernu Saint-Gobain na území České republiky, tj. divize Isover, Rigips a Weber. Nesdílíme databáze s dalším správcem osobních údajů.

IT služby zpracování údajů zajišťujeme vlastními silami – za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí. K osobním údajům může mít přístup ICT oddělení koncernu (včetně externích zpracovatelů) s tím, že osobní údaje jsou zpracovávány na území EU, za účelem zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému ICT využívaného v koncernu.

Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je rozeslání listovních zásilek, rozeslání hromadných mailingových nabídek a jiných obchodních sdělení, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou aj.), pro účely expedice objednávek, a to jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

 

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?

Smluvní partneři:

Údaje smluvních partnerů v zákaznické databázi uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro potřeby archivace zakázek (a případných nároků, které mohou vyplynou ze smlouvy i po jejím zániku), uchováváme údaje minimálně dalších 5 let po zániku smluvního vztahu. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů.

Údaje v databázi zájemců o zasílání obchodních sdělení uchováváme až do odvolání souhlasu dle zák.č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti. V každém obchodním sdělení má zájemce o obchodní sdělení právo další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to zdarma (kliknutím na příslušný odkaz). Jste-li v této databázi evidován a máte zájem na vymázání z této databáze, klikněte zde, nebo zašlete e-mail na podpora@saint-gobain.com

Údaje zájemců o naše zboží nebo služby a o smluvních partneři, zpracovávané pro jiné účely, než je plnění smlouvy

Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely nových nabídek obchodu a našich služeb, pro marketingové nabídky a informace o novinkách (včetně soutěží a jiných prodejních akcí), s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky, za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků a, uchováváme je po dobu trvání souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.

V případě odvolání souhlasu subjektem údajů před vypršením platnosti souhlasu uchováváme nezbytné údaje týkající se odvolaného souhlasu pro potřeby splnění Vašeho požadavku, že si již nepřejete být nadále kontaktování.

 

Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní Saint-Gobain zpracovává, jejich opravu nebo výmaz.

Fyzická osoba má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu Saint-Gobain, e-mailem doručeným na adresu podpora@saint-gobain.com, nebo kliknutím na tento odkaz, přičemž při odvolání souhlasu musím upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolávám (viz výše).

Má dále právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy. 

Má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by má práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů kontaktujte naše Centrum obchodní a technické podpory na e-mailu podpora@saint-gobain.com.

Prohlašuji, že rozumím tomuto poučení.