Právní podmínky

1) Vydavatel webových stránek


Účelem těchto webových stránek, dále jen „Webové stránky“, dostupných na adrese www.saint-gobain.cz, je poskytovat informace o společnostech ve Skupině Saint-Gobain, případě Subjektech Skupiny Saint-Gobain.

Výraz „Skupina Saint-Gobain“ nebo „Saint-Gobain“ znamená skupinu tvořenou společnostmi Saint-Gobain působícími na českém trhu, které jsou řízeny mateřskou společností Compagnie de Saint-Gobain, která přímo či nepřímo ovládá další společnosti, jež jsou dále označovány za „Subjekty Skupiny Saint-Gobain“.

Tyto Webové stránky vydává společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., IČ:25029673, se sídlem Praha 8, Smrčkova 2485/4, PSČ 180 00

Informace související s návrhem a hostingem Webových stránek a s použitým softwarem jsou uvedeny v sekci Právní informace.

 

2) Odpovědnost


Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., která je majitelkou těchto Webových stránek, bude průběžně vynakládat maximální úsilí k zajištění spolehlivosti veškerých údajů poskytovaných na těchto Webových stránkách v okamžiku, kdy budou zveřejněny na internetu, a také dostupnosti těchto údajů. Materiál na Webových stránkách může obsahovat technické nepřesnosti či tiskové chyby a informace mohou být ze strany společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. měněny, aktualizovány a mazány bez předchozího upozornění

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (a ostatní společnosti ve Skupině Saint-Gobain, jakož i veškeré ostatní Subjekty Skupiny Saint-Gobain) neposkytují žádné záruky ohledně toho, že Webové stránky budou provozovány bez přerušení či chyb nebo že vady budou napraveny. Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (a ostatní společnosti ve Skupině Saint-Gobain, jakož i veškeré ostatní Subjekty Skupiny Saint-Gobain) neodpovídají za to, že Webové stránky jsou slučitelné s počítačovým vybavením návštěvníků Webových stránek nebo že Webové stránky nebo jejich server jsou bez chyb či virů a trojských koňů, a společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (a ostatní společnosti ve Skupině Saint-Gobain, jakož i veškeré ostatní Subjekty Skupiny Saint-Gobain) neodpovídají za žádné škody, které návštěvníci Webových stránek případně utrpí v důsledku takových vad.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (a ostatní společnosti ve Skupině Saint-Gobain, jakož i veškeré ostatní Subjekty Skupiny Saint-Gobain) nesmí být činěny odpovědnými za omyly nebo opomenutí ve vztahu k šířeným informacím, ani za technické problémy Webových stránek a všech ostatních webových stránek, na které mají založeny odkazy, ani za žádný výklad údajů zveřejněných na takových webových stránkách nebo za následky jejich používání.

Společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (a ostatní společnosti ve Skupině Saint-Gobain, jakož i veškeré ostatní Subjekty Skupiny Saint-Gobain) obecně nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, případně ušlý zisk způsobený přístupem kohokoli na Webové stránky nebo nemožností přístupu nebo používáním Webových stránek a/nebo důvěrou v jakékoli údaje pocházející přímo nebo nepřímo z těchto Webových stránek, bez zřetele na příčinu, původ, povahu nebo důsledek takové škody.

 

3) Duševní vlastnictví


Není-li uvedeno jinak, jsou práva k duševnímu vlastnictvím související s dokumenty na Webových stránkách a s jednotlivými prvky vytvořenými pro tyto Webové stránky výhradním vlastnictvím společností ve Skupině Saint-Gobain a/nebo Subjektů Skupiny Saint-Gobain, Návštěvníci jsou oprávněni si prohlížet, stahovat a reprodukovat materiály na Webových stránkách pouze pro svou interní informaci za předpokladu, že

1) u nich uchovají veškerá upozornění obsažená v originálních materiálech,

2) obrázky budou používány pouze s okolním textem, který se k obrázkům vztahuje, a

3) bude použito následující oznámení o autorském právu:© Saint Gobain. Veškerá práva vlastníků autorských práv a dalších práv jsou vyhrazena. Jakékoli reprodukování a používání kopií pořízených pro jiné účely, než jak výše uvedeno, je výslovně zakázáno.

Názvy firem, loga, výrobky, značky a názvy domén uvedené na těchto Webových stránkách jsou majetkem společností ve Skupině Saint-Gobain a/nebo Subjektů Skupiny Saint-Gobain Group a nesmí být používány bez předchozího písemného svolení příslušné společnosti. Tyto Webové stránky a jejich obsah nesmí být použity pro tvorbu jakékoliv databáze ani nesmí být uchovávány (zcela nebo zčásti) v databázích pro přístup Váš nebo jakékoliv třetí osoby, ani pro distribuci jakékoliv databáze obsahující celou webovou stránku nebo její obsah nebo její část.

 

4) Cookies


Společnosti ve Skupině Saint-Gobain a Subjekty Skupiny Saint-Gobain používají cookies pro účely statistické analýzy a pro měření návštěvnosti a používání Webových stránek.

Údaje přenášené prostřednictvím cookies nejsou používány individuálně ani k získávání zákazníků.

Pokud nechcete využívat cookies, nastavte si takto svůj prohlížeč. Deaktivace cookies může bránit ve využívání některých funkcí Webových stránek.

Pokud akceptujete naše cookies, zůstanou uloženy ve Vašem počítači po deset (10) let, pokud je neodstraníte.

 

5) Hyperlinky


Následující odkazy vytvořené třetími osobami bez předchozího písemného svolení společností Skupiny Saint-Gobain jsou zakázány:

- odkazy na domovskou stránku www.saint-gobain.cz,

- odkazy na jakékoli internetové stránky Webových stránek,

- odkazy na nějaký dokument uvedený na Webových stránkách.

Žádosti o povolení hyperlinků se zasílají šéfredaktorovi Webových stránek.

 

6) Údaje shromažďované na Webových stránkách


Každý návštěvník těchto Webových stránek, který poskytne informace společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., jí uděluje veškerá převoditelná práva související s těmito informacemi a poskytuje jí souhlas s jakýmkoli užitím těchto informací. Informace, které návštěvníci takto poskytnou, nejsou považovány za důvěrné, musí být přesné a v souladu s platnými právními předpisy a nesmí poškozovat zájmy třetích osob.

Co se týče konkrétně osobních údajů shromažďovaných na Webových stránkách, Webové stránky používají několik zpracovatelských operací, jejichž účelem je zajistit komunikaci a výměnu informací s návštěvníky. Za osobní údaje jsou přitom považovány jméno a příjmení, datum narození, adresa, emailová adresa, telefonní číslo a další osobní údaje, které návštěvníci na webové stránky uloží.

Tyto zpracovatelské operace zejména umožňují:

- přenášet návštěvníkům dokumenty, o které požádají

- řídit registraci návštěvníků

- zjišťovat, zda žádosti o zaměstnání odpovídají nabídkám zaměstnání zveřejněným na Webových stránkách.

Shromážděné údaje:

- musí vyplývat pouze z jejich dobrovolného zaznamenání příslušným návštěvníkem,

- jsou určeny pouze k internímu využití skupiny Saint-Gobain a jsou předávány osobám odpovědným za vyřizování návštěvnických žádostí,

- jsou uchovávány pouze tak dlouho, jak je zapotřebí ke splnění výše uvedených účelů.

Návštěvníci tímto v návaznosti na Používání Webových stránek společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. nebo předáním svých osobních údajů naší společnosti jakožto správci dávají souhlas se shromažďováním, zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů podle těchto podmínek na dobu 10 let pro účel provádění zpracovatelských operací, jak uvedeno výše.