Přidáno 29. Březen, 2017
referenční stavba divize Weber

Celkový architek­tonícký výraz domu vychází z velmi omezeného prostoru vymezují­cí ochranné pásmo VVN a VTL plynovou. Pro prostoro­vý výraz byl zvolen kvádrovi­tý tvar obou objektů. Pro zmenšení prostoro­vého měřítka byl komplex rozčleněn na dva objekty (mezi nimaž prochází stávající sítě VN a výtlačné­ho vodojem­ního vodovod­ního potrubí) a celkem na 5 bloků (spodní objekt „A“ 2bloky, vrchní objekt „B“ 3bloky), které vůči sobě půdorysně a výškově ustupijí. Ze západní strany jsou k objek­tům přimknuty podzemní garáže, které vzhledem ke svažitos­ti terénu z jižního pohledu vytváří čtyři terasy vzájemně ustupují­cí. Na terasách bude umístěny sportoviš­tě a vhodné ozeleně­ní. Celá zóna kolem objektů bude z doprav­ního hlediska začleněna do obytné zóny. Vlastní objekty a jejich bloky jsou především od sebe odsazeny a barevně rozlišeny vč. ustupují­cích podlaží. Rozložení okeních a balkono­vých prvků na fasádě je z větší části asymetric­ké. Gradaci objektů zakončují ustupují­cí podlaží, s využi­tím ustoupení pro terasy jednotli­vých by­tů.

 

Investor: Net Development

Architekt: Ing.arch. Radek Maleček,  atelier WIK, s.r.o.

realizační firma: Unistav, a.s.
Příkop 6, Brno

 

materiály Weber: 

weber.therm klasik

weber.pas extraClean