Přidáno 20. Duben, 2016
Jedním z nejdůležitějších prvků skladby izolace i energetického systému domu je tepelná izolace. Vybraný typ rozhoduje o izolační schopnosti zateplovacího systému, a tím pádem o výši odpovídající úspory za energie na vytápění domu. Obecně zde platí pravidlo: čím více, tím lépe, i to má však svá pravidla a omezení.

V projektování budov z hlediska energetického, a tím pádem i z hlediska tepelných izolací probíhají v posledních letech zásadní změny. Řešení zateplení z pohledu obálky budovy dnes nepředstavuje problém. Ten však může nastat ve chvíli, kdy je potřeba získat energetický štítek na celou budovu.

            Izolace domu rozdělujeme podle požadavku na použití do více skupin. Zjednodušeně jde o hydroizolace (tedy izolace proti vlhkosti a vodě), izolace tepelné (pro snížení prostupu tepla) a izolace zvukové (zabraňující šíření zvuku stavebních konstrukcí).

            Evropská směrnice zásadně ovlivňuje navrhování staveb z hlediska energetického i z hlediska stavebních izolací. Jde o to, abychom navrhovali budovy s téměř nulovou spotřebou energie, kdy je navíc tato téměř nulová spotřeba kryta z obnovitelných zdrojů.

            To znamená, že již nebude možno, aby celý objekt navrhoval jen stavař, projektant nebo architekt, do hry vstoupí další, složitější kritéria (celkem je jich sedm). Pokud se nepodaří naplnit jedno z nich, pak objekt předepsané směrnici nevyhoví jako celek a nepodaří se na něj získat stavební povolení, o kolaudaci ani nemluvě.

            Běžný projektant, který si doposud všechno dělal sám, se bude muset buď fantastickým způsobem přeškolit, nebo si musí uvědomit, že dál to bez týmové práce již nepůjde. Nejde pouze o to dům zaizolovat, ale o to vyřešit celou techniku prostředí včetně pohledu na environmentální stránku věci.

 

Začít od základů

 

Hned zpočátku je nutné problém rozdělit na stavby, které jsou podsklepené, a na ty, které nejsou. Pokud budeme uvažovat o rezidenční výstavbě a občanské vybavenosti, která podsklepená nebývá, musíme nejprve vytvořit vodorovnou izolaci v podlaze. Rovněž se musíme rozhodnout, jestli ji dáme pod nebo nad hydroizolaci. Z technického hlediska je zajímavější varianta pod hydroizolaci. V tomto případě musíme volit nenasákavý materiál, který má konstantní součinitel tepelné vodivosti (l) - extrudovaný polystyren nebo pěnové sklo.

            V případě, že musíme izolovat sklep a jeho boční stěny, pak nejčastěji volíme venkovní izolaci, kterou umístíme před hydroizolaci, a jsme tedy opět nejčastěji u extrudovaných polystyrenů.

 

Co je vidět

 

V případě zateplování venkovní obálky máme v zásadě dvě možnosti: kontaktní zateplovací systém, kterému se říká ETICS (External Thermal Insulation Composite System), anebo provětrávané fasády, které vytvářejí i vzhled budovy. Lze zvolit vláknité materiály nebo pěnoplasty. I zde ovšem existují další varianty. Kupříkladu výrobci dodávají, ve snaze eliminovat chyby na stavbě, tyto materiály s již aplikovanou horní uzavírací vrstvou stěrky. Jsou i další materiály, kupříkladu polystyren s grafitem, ale zde již dramaticky roste cena. Stejně jako v případě PIR (polyisokyanurátových) pěnových materiálů.

            Doporučuje se však nehledět pouze na vstupní investiční náklady. Do rovnice výhodnosti je třeba započítat údržbu, provozní spolehlivost a další faktory, v takovém kontextu se už provětrávané fasády dostávají do konkurenceschopné roviny. Navíc, v případě extrémně křivé fasády nelze ETICS vůbec použít. Je však nutné vymyslet kotvení celého systému, aby došlo k eliminaci tepelných mostů. Budoucnost mají právě provětrávané fasády.

 

Vlákna versus polystyren

 

Diskuse o tom, jestli stavba dýchá nebo nedýchá, jsou asi věčné. Při použití minerálních vláken má obálka budovy sice lepší difuzní vlastnosti než polystyren, ale rozdíl není dramatický.

            Spíše je vhodné se zamyslet nad nebezpečím šíření požáru. Předpisy zde hovoří jasně, a proto nelze hovořit o bezbřehé volnosti použití. V této souvislosti lze však zmínit i polystyren s vrstvou minerálních vláken. S jeho pomocí již lze řešit izolaci celé stavby.

 

Vnitřní izolace

 

Zhruba jedno až dvě procenta staveb nelze zateplit z vnějšku. Jedná se především o historické budovy.

V takovém případě lze využít izolace vnitřní.

            Hlavním problémem vnitřního zateplení je ale difuze a kondenzace vodní páry. Proto nelze použít stejný systém, který se instaluje na budovy vně. To by nedopadlo dobře. Z krabic od elektriky by začala vytékat voda a na stěnách by se objevila plíseň. Je tedy nezbytné použít hydrofilní materiály, které dobře vedou vlhkost v obou směrech. Ty jsou však finančně náročnější, navíc místnost musí být dobře vytápěna a větrána.

 

Zateplení střech

 

Problematiku zateplení střech musíme rozlišit podle toho, zda se jedná o střechy ploché či šikmé. U plochých je řešení jednodušší, i když pochopitelně existuje několik variant: klasický jednoplášť, kde se používá opět ETICS či PIR, případně inverzní střecha (tepelná izolace je vystavena povětrnostním vlivům) či dvouplášť. Tato varianta je volena stále méně, protože ji již nelze dále tepelně izolovat. V takovém případě pak přijde vhod zafoukávaná izolace, jejíž předností je rychlost instalace.

            U šikmých střech se zateplovalo mezi krokve a pod krokve. Nároky na izolace ovšem rostou, proto se přikračuje ke kombinovaným řešením. Tím je však zmenšován vnitřní prostor. Lepším řešením se tak jeví izolace instalovaná nad krokve, na ni je však potřeba najít kvalitní odbornou firmu, protože toho lze hodně zkazit.

Musí totiž být vyřešena paropropustnost, tepelné mosty a další vlastnosti. Varianta je tak náročnější z hlediska skladby i propočtů. Vhodným materiálem jsou zde vláknité izolanty.

 

Co je na výběr Bílý pěnový polystyren

 

Nejoblíbenějším tepelným izolantem pro zateplení fasád je bílý pěnový polystyren. Má výborné tepelně izolační vlastnosti, je lehký, tvarově stabilní, nenasákavý, do určité míry odolný proti stlačení, samozhášivý a velmi dobře se zpracovává, řeže a tvaruje. Je naprosto hygienicky nezávadný.

            Pěnová hmota je z cca dvou procent tvořena vlastním polystyrenem a z 98 procent vzduchem uzavřeným v jednotlivých kuličkách, čímž se stává nejlepším tepelným izolantem. Důvodem, proč je bílý fasádní polystyren tak oblíbený a mezi stavebníky hodně využívaný tepelně izolační materiál, je jeho nízká pořizovací cena a při správném použití a zabudování i vysoká životnost.

            Odborníci doporučují pro zateplení fasád používat EPS100F, který je jednoduše kvalitnějším výrobkem s lepšími parametry. Pro zateplení fasád se doporučují pouze výrobky EPS70F a EP100F renomovaných českých výrobců, jejichž produkty jsou zapsány do příslušných ETICS fasádních systémů, např. Styrotrade, Bachl, Isover, DCD-Ideal, Rapol.

            Podstatnou nevýhodou polystyrenu je jeho možná sublimace (smršťování do původního stavu - ubývá na objemu), která vzniká při trvalém působení teploty nad 85 °C. Z podmínky nevystavovat tento materiál trvale teplotám nad 70 °C plyne řada omezení. Není vhodné ho vkládat pod tmavé parapetní plechy, aplikovat tmavé fasádní barvy, zateplovat jím na místech se zvýšenou okolní a povrchovou teplotou (např. průmyslové výrobní linky a provozy), zcela nevhodné je jeho užití všude tam, kde by mohl být vystaven přímému ohni.

Nelze jej tedy využít ani v rámci protipožárních stěn.

 

Minerální (kamenná) fasádní vata

 

Tento materiál platí za jednoho z nejlepších fasádních izolantů. Důvodem je jeho velmi dobrá paropropustnost, dobré tepelně izolační vlastnosti, nehořlavost a akustický útlum. Nevýhodou fasádní kamenné vaty je vysoká objemová hmotnost a z ní plynoucí náročnější montáž na fasádu. Oproti EPS izolacím je také podstatně dražší při srovnatelných tepelně izolačních vlastnostech. Z důvodu vyšší ceny je fasádní kamenná vata používána výhradně na zateplení požárních pásů fasád a u celoplošného zateplení budov s výškou nad 30m. Povinnost zateplovat plochy fasádní vatou platí nad 22,5m výšky objektu.

            Podstatnou výhodou zateplení stěn fasádní vatou s ohledem na paropropustnost vnější povrchové úpravy (omítky) je, že ve stěně nedochází ke kondenzaci vodních par bez ohledu na tloušťku vaty. Vata je schopná postupně přenášet a vyrovnávat tok vodní páry. U zateplení fasádní vatou by však měl být dodržen postupný zvětšující se tok vodních par směrem z konstrukce do exteriéru (tj. jednotlivé skladby omítkového a zateplovacího souvrství by měly mít směrem od zdiva k exteriéru klesající difuzní odpor). Z toho vyplývá nutnost odstranit z fasády všechna souvrství, která by mohla bránit pozvolnému průchodu vodních par z konstrukce.

            Pro využití kontaktního zateplení fasád se vyrábějí izolace s příčnou (kolmou) orientací vláken, podélnou orientací vláken a s podélnou orientací vláken s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou.

            Příkladem produktů s příčnou orientací vláken (tuhé lamely 200 x 1000 mm, 333 x 1000 mm) se součinitelem tepelné vodivosti 0,040-0,042 W.m. K jsou Isover NF, Nobasil FKL, Rockwool Fasrock LL. Jde o výrobky vhodné pro fasádní systémy, na něž lze aplikovat těžší obklad. Materiál má vysokou pevnost v tahu.

            Produkty s podélnou orientací vláken (tuhá deska 500 x 1000 mm, 600 x 1000 mm) mají součinitel tepelné vodivosti roven hodnotě 0,039 W.m. K. Na trhu jsou například Isover TF, Nobasil FKD či Rockwool Fasrock. Pro zvýšenou tuhost, pevnost a tepelně izolační, zvukově izolační a protipožární vlastnosti jsou předurčeny pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů.

Izolace s podélnou orientací vláken s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou pojenou organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované, jsou opatřeny vrchní, velmi tuhou vrstvou o tloušťce do 20 mm. Zajišťují vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a mají vylepšené tepelně izolační vlastnosti (tuhé desky 500 x 1000 mm, 600 x 1000 mm disponují součinitelem tepelné vodivosti l Z 0,036 W.m. K). Na trhu se nejčastěji setkáte s produkty Isover TF profi, Nobasil FKD S a Rockwool Fasrock MAX E.

            Pro svou zvýšenou tuhost, pevnost a pro své tepelně izolační, zvukově izolační a protipožární vlastnosti jsou předurčeny pro aplikaci do vnějších stěn, přesněji do kontaktních zateplovacích systémů.

 

Odvětrané fasády

 

Jsou sice investičně náročnější než ETICS (zhruba trojnásobně) a než minerální vata (asi dvojnásobně), ale poskytují uživateli největší komfort. Jak již bylo napsáno, jedná se o řešení s největší budoucností.

 

Srovnání izolačních materiálů

materiál nahrazuje

plné cihly 450 mm 20 mm tepelné izolace

plynosilikát 450 mm 120 mm tepelné izolace

vápenopískové cihly 450 mm 16 mm tepelné izolace

děrované cihly 450 mm 65 mm tepelné izolace

therm bloky 450 mm 100 mm tepelné izolace

kamenné zdivo 450 mm 5 mm tepelné izolace

 

ZDROJ: ISOVER, DIVIZE SKUPINY SAINT-GOBAIN

 

Kolik energie ušetří zateplení jednotlivých

částí domu?

 opatření úspora na vytápění energie

výměna oken 7 %

zateplení fasády 32 %

zateplení stropu/podlahy půdy 30 %

zateplení podlahy 10 %

větrání se zpětným získáváním tepla (dalších po zateplení) 20 %

komplexní řešení podle doporučení

normy ČSN 73 0540 70-80 %

komplexní řešení podle doporučení

pro nízkoenergetický, případně 80-90 %

pasivní standard

 

***

 

2%

Jedno až dvě procenta budov nelze zateplit z vnějšku. Jedná se především o historické budovy.

 

Nejlepší bydlení zajistí multikomfortní dům

Multikomfortní dům se vyznačuje vysokou kvalitou provedení stavby či rekonstrukce, nízkou energetickou náročností, odhlučněním, světelnou i tepelnou pohodou, dlouhou životností, nízkými emisemi CO, systémem řízeného větrání, protipožárním řešením, zdravotní nezávadností i návrhem interiéru bez rizikových míst. Příjemná teplota bez ohledu na roční období, nižší emise oxidu uhličitého, delší životnost stavby či řízená výměna vzduchu eliminující průvan, tepelné ztráty, průnik vlhkosti, to jsou hlavní přednosti multikomfortního bydlení, kterého docílíte kvalitní a dokonalou izolací. Souvislá izolace od střechy po základy totiž nejen sníží finanční náročnost stavby či rekonstrukce, ale je zároveň moudrou investicí do dlouhodobého úsporného bydlení. Izolační materiály vyrobené na bázi přírodních vláken, jako například minerální vlna Isover, zaručí všechny zmiňované benefity multikomfortního bydlení. Pro porovnání: 1,5-2 centimetry silná vrstva minerální vlny zajistí izolační vlastnosti srovnatelné s 30 centimetry plných cihel nebo více než metrem betonu.

 

Tip

 

Tipy na produkty

1. Když chcete kvalitní minerální izolaci Skelná izolace v deskách Isover MULTIMAX 30 je vysoce účinná univerzální izolace, která má v současné době nejlepší tepelně izolační parametry na českém trhu. Je vhodná pro zateplení šikmých střech či větraných fasád a je zdravotně nezávadná. Pokud hledáte to nejlepší řešení bez ohledu na cenu, pak je pro vás Isover MULTIMAX ideálním výrobkem.

2. Když chcete teplo v podkroví Skelná izolace v rolích Isover Unirol Profi má vynikající tepelně izolační vlastnosti, jedná se o vylepšenou variantu materiálu Isover Unirol Plus. Tento materiál je vhodný pro zateplení šikmých střech, sádrokartonových podhledů či stropů nepochozích půd. V požadované tloušťce splní tato izolace veškeré požadavky příslušných norem. Izolace je zdravotně nezávadná.

3. Když chcete bojovat s vlhkostí Speciální patentovaná parobrzda Isover Vario XtraSafe je určena jako parotěsná vrstva do konstrukcí šikmých střech, stropů, podlah či stěn dřevostaveb. Díky svému unikátnímu složení zaručuje dynamické změny svých vlastností v závislosti na změnách vlhkosti vzduchu v maximální možné míře. V zimě těsní, v létě pomáhá vysychání konstrukce.

 

32 %

Zateplením fasády lze dosáhnou až 32procentní úspory energie. Významně také ušetříte (až 30 procent) při zateplení stropu a podlahy půdy.

 

20.4.2016    Hospodářské noviny    str. 54    Příloha - Magazín Stavba - Izolace

Aleš Procházka