Přidáno 15. Červen, 2016
Realizace projektu „Klubu Pěstoun a dům na půl cesty“ byl zahájen v listopadu 2009 ve Středisku DVOREČEK na ulici Rajnochva 6 v Ostravě - Kunčičkách. Kompletní realizace se dotýká dvou objektů. Stavení z 18. století pod č.p. 6/234 bylo v roce 2016 kompletně zrekonstruováno za významné finanční podpory zaměstnanecké Nadace Fundation Saint-Gobain Initiatives z Paříže.

Kompletní nový plášť budovy zahaluje v přízemí prostory Klubu pěstoun s hernou pro děti, sociálním zázemím a malometrážní byt na půl cesty. V 2. NP jsou vybudovány dva kompletně vybavené byty pro pěstounské rodiny a v rozlehlých půdních prostorách ve 3. NP pak prostory pro aktivity účastníků akcí a pobytů s volnočasovým i terapeutickým zaměřením. Právě budujeme nové dětské hřiště a připravujeme další poměrně rozsáhlou stavební akci na druhém objektu. Původní zděná stodola z přelomu 18. a 19. století, byla časem zrekonstruovaná na stáje pro koně, které se nacházejí v 1. NP. Budova se sedlovou střechou má velký nevyužitý půdní prostor. V tomto objektu vzniknou dílny, klubovny, šatny a sociální zázemí pro léčebné a volnočasové aktivity, určené programům v rámci plánovaných pobytů a sociálních služeb. Pro tuto akci hledáme hlavního sponzora a zajišťujeme projektovou dokumentaci a finanční prostředky.

Nestátní nezisková organizace – spolek, SDO Brontosauři, z.s.

Hlavní činností spolku je již 30 let organizace volného času dětí, mládeže i dospělých v zájmových klubech, střediscích, oddílech a pobočných spolcích s vlastní právní subjektivitou. Vytváříme vhodné podmínky pro osoby zdravotně znevýhodněné a napomáháme jejich zapojení do plnohodnotného života. Naše programy se od roku 2002 zaměřovaly na spolupráci s dětskými domovy. Z této aktivity vznikly naše současné programy zaměřené na náhradní rodinnou péči, pěstounské rodiny a sociální služby. Aktivity v rámci Klubu pěstoun a sociální služby jsou v současnosti naší prioritou.

KAM PROJEKTEM MÍŘÍME:

Primárním cílem projektu Klubu pěstoun, je propagace a osvěta pěstounské péče s navazujícím výstupem na zvýšení počtu nových pěstounů a snížení počtu dětí v ústavní péči. Práce s novými zájemci o statut pěstouna a cílená podpora cesty až k získání oprávnění a fyzickému zapojení do náhradní rodinné péče. Dalším cílem je nabídka nových prostor v centru Ostravy pro setkávání stávajících i budoucích náhradních rodin s výměnou poznatků a informací vyplývajících z titulu péče o dítě v náhradní rodině. Práce s dětmi v náhradní rodinné péči a odstranění stresu při adaptaci do nové rodiny pomocí hipoterapie, herních a zájmových programů v jednodenních i vícedenních pobytech v prostorách Klubu pěstoun ve Středisku Dvoreček. Letní rekreační táborové pobyty i v rámci respitní péče pro pěstouny. Prostory pro realizaci sociálních služeb v rozsahu povolení udělených KÚ MSK v lednu 2017.

 

 

PROČ:

Vzhledem k faktu, že je stále v ústavní péči v ČR kolem 10 000 dětí a nejvíce pak v ústavech v Moravskoslezském kraji, rozhodli jsme se pro aktivní podporu náhradní rodinné péče aktivitami Klubu pěstoun.

V MSK vzrostl výrazně počet pěstounů profesionálů – na přechodnou dobu, ale stabilních dlouhodobých pěstounů je stále žalostně málo. Není výnimkou, že se pro dítko umístěné k pěstounům do přechodné péče, nenajde včas dlouhodobá náhradní rodina a tak putuje z přechodné rodiny do ústavní péče.

V roce 2017 jsme pro KÚ MSK pracovali na dvou zásadních projektech:

Cílená propagace NRP – hledání nových zájemců o NRP za pomoci zaměstnavatelů, ve kterém jsme cílenou propagací nenásilně oslovili zaměstnance několika velkých firem v MSK a se zájemci o NRP jsme se setkávali na besedách k danému tématu. 

Učím se odpovědnosti a soběstačnosti, ve kterém šlo o vytvoření a pilotní ověření programu systematické práce s dítětem starším 16 let vyrůstajícím ve složitých podmínkách – činnosti zaměřené na zpřístupnění základních informací a dovedností, jak začít samostatně žít po dosažení zletilosti.

Za pomoci odborníků jsme vymysleli a prakticky ověřili metodiku postupu přípravy mladistvých v tréninkových měsíčních pobytech v chráněném prostředí bytu na půl cesty. 

Kromě toho pracujeme jako doprovodná organizace s rodinami pěstounů, se kterými máme uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

 

NA CO SE ZAMĚŘUJEME:

Ø  aktivní vyhledávání dalších potencionálních pěstounů, ochotných převzít do své péče děti jiných biologických rodičů

Ø  osvětu a kladné povědomí o roli pěstouna a jeho nenahraditelný přínos pro naši společnost

Ø  poskytování zázemí klubu, pracoven, dílen, společenských prostor, dětské hřiště a jízdárny pro plánované programy namířené na vzdělávání pěstounů, ale i neformální setkávání s výměnou praktických zkušeností

Ø  podporu bezproblémového začleňování svěřených dětí do pěstounských rodin

Ø  pomoc při řešení zdravotních potíží osob se zdravotním znevýhodněním a problémového chování dětí pomocí hipoterapie, canisterapie a spolupráce s psychologem

Ø  podpora přípravy dětí od 16-ti let věku pro samostatné bytí, zkušební pobyty v domě na půl cesty

Ø  poradenství a pomoc dětem opouštějícím v dospělosti pěstounské rodiny při adaptaci ve společnosti a utváření vlastní identity pro novou etapu jejich života a společenského uplatnění

Ø  organizaci společenské, kulturní a sportovní programů a pobytů

Ø  prevenci rizikového chování v pěstounské rodině: společné prožitkové programy s pěstounskou rodinou. Vztahy – komunikace, šikana, drogy, domácí násilí