Přidáno 31. Srpen, 2018
Každá společnost Skupiny Saint-Gobain se aktivně činí v regionech, ve kterých působí. Podporují se aktivity občanských sdružení, spolků, neziskových organizací, ale také například bezpečnost chodců, mateřské školy a sportovní kluby.

ISOVER pravidelně spolupracuje

Divize ISOVER pravidelně spolupracuje s orgány místní samosprávy v okolí výrobních závodů v Častolovicích, v Lipníku nad Bečvou i v Českém Brodě. Podporuje místní zájmová sdružení, ať už jde o dobrovolné hasiče, myslivce, sportovce nebo zahrádkáře. Finančně také podpořila Základní a mateřskou školu v Častolovicích, sportovní vybavení získali místní juniorští fotbalisté.


• Pravidelnou dobrovolnou akcí se už stalo Čištění Orlice – zlepšení stavu přírody na vodních tocích vyčištěním koryta, slepých ramen a přilehlých břehů řeky ve vybraných úsecích Přírodního parku ORLICE.
• Dar 650 tisíc korun obci Častolovice k realizaci parkové úpravy a vysázení zeleně v lokalitě Školská ulice v obci, a to v roce 2017 za účelem zlepšení kulturního
a ekologického prostředí v dané lokalitě obce.
• Dar 250 tisíc korun obci Čestice k realizaci víceúčelového dětského hřiště v lokalitě za mateřskou školkou v obci, a to v období 2017–2018 za účelem zlepšení kulturního a sociálního vybavení v dané lokalitě.
• Z minulých let mezi významné akce patří v roce 2015 vysázení aleje 350 stromů. Hned začátkem roku bylo díky Isoveru vysazeno 350 stromků v okolí Častolovic. Alej třešní, jabloní, hrušní či jeřabin vznikla podél cyklostezky mezi Častolovicemi a Česticemi, druhá z nich je dubová a směřuje k Pasekám a k soustavě rybníků.

SEKURIT – partner města Hořovice

• SEKURIT podporuje a sponzoruje projekty pro zlepšení podmínek života ve městě, zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména chodců, zřizováním a osvětlováním přechodů nebo výstavbou lávky pro chodce.
• Dále se zasazuje o bezpečné herní prvky pro dětská hřiště, podporuje aktivity a soutěže pořádané složkami integrovaného záchranného systému, začleňování zdravotně handicapovaných žáků do řádné školní docházky, domova pro zdravotně handicapované občany, činnosti svazu a dalších sdružení invalidů.
• Mimo jiné se také podílí na modernizaci vybavení škol a podpoře projektů podporujících sport nebo jiné zájmové vyžití dětí a mládeže.
• V neposlední řadě samozřejmě podporu nachází i projekty pro zlepšení životního prostředí.

PAM fi nancoval nákup nových radarů v Králově Dvoře

Cítíme společenskou odpovědnost vůči městu, ve kterém sídlíme a provozujeme naši slévárnu, a proto jsme se rozhodli fi nancovatvýstavbu tří radarů. Dva z nich jsou umístěny bezprostředně u základních škol.

BEZPEČNOST JE PRIORITOU CELÉ SKUPINY SAINT-GOBAIN