Zásady jednání

Dodržování zákona

Všechny společnosti Skupiny musí důsledně dodržovat platné zákony a předpisy zemí, ve kterých podnikají. Společnosti se zejména vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušovat stanovená pravidla hospodářské soutěže. Zásadně se zdrží jakékoliv formy financování politických stran nebo politické činnosti, a to i v případě, že to místní zákony povolují. Odmítají jakoukoliv formu aktivní nebo pasivní korupce při zadávání vnitrostátních nebo mezinárodních zakázek. Ve všech uvedených oblastech se společnosti kromě jiného vyvarují úmyslného využívání mezer či nedostatků v zákonech a předpisech, které by bylo v rozporu se zásadami Skupiny Saint-Gobain. 

Péče o životní prostředí

Společnosti ve Skupině se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí. Ve svých provozovnách, bez ohledu na jejich umístění, prosazují takové formy řízení, které umožní stanovit měřitelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí a stanovené ukazatele pravidelně vyhodnocovat a kontrolovat. Společnosti budou usilovat o zvýšení úrovně environmentálních ukazatelů vlastních provozů na úroveň nejvýkonnějších srovnatelných provozů ve Skupině, a to i v případě, kdy to místní zákony a předpisy nevyžadují.

Bezpečnost práce a zdraví pracujících

Společnosti ve Skupině věnují zvlášť velkou pozornost přijetí všech potřebných opatření, která jsou nezbytná pro zajištění co nejúčinnější ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Provádí kontroly skutečného stavu vůči platným normám. Tuto politiku uplatňují vůči svým zaměstnancům i vůči zaměstnancům subdodavatelů, pokud pracují v provozovnách patřících do Skupiny. Společnosti usilují o zvýšení úrovně vlastních ukazatelů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce na provozovnách na úroveň nejvýkonnějších srovnatelných provozoven stejné úrovně ve Skupině, a to i v případě, kdy to místní zákony a předpisy nevyžadují.

Práva zaměstnanců

Společnosti ve Skupině pečlivě dbají na to, aby byla dodržována práva zaměstnanců, a prosazují aktivní sociální dialog se zaměstnanci. Navíc bez jakéhokoli omezení dodržují následující pravidla, a to i v případě, že nejsou vyžadována místními zákony. Společnosti nevyužívají jakékoli formy nucené a nedobrovolné práce nebo dětské práce, přímo nebo nepřímo či prostřednictvím subdodavatelů při jejich práci v provozovnách patřících do Skupiny. Zdržují se jakékoliv formy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru či při jeho ukončení.