Hodnoty

Práce v Saint-Gobain musí být synonymem pro bezpečné pracovní prostředí, kde každý může naplnit svůj potenciál, aniž by byl vystaven jakýmkoliv zdravotním nebo bezpečnostním rizikům.

Ochrana zdraví, bezpečnost práce i péče o životní prostředí jsou povinností každého z nás dnes a denně, a to jak v práci, tak i doma.

Každý musí na své příslušné úrovni přispět k vyšší bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti, a odpovídající měrou se také zapojit do iniciativ zaměřených na péči o životní prostředí.

Naším společným úkolem je konzistentně snižovat dopad našich aktivit na životní prostředí. 

 

Hodnoty a závazky Saint-Gobain

Naše cíle a závazky dané Chartou EHS

 •  nulový počet případů pracovních nehod
 •  nulový počet případů nemocí z povolání
 •  nulový počet případů ekologických nehod
 •  minimální dopad našich aktivit na životní prostředí

 

Každý zaměsntanec Skupiny Saint-Gobain také ctí Základní principy jednání a chování:

 • profesionalita
 • respekt k ostatním
 • integrita
 • loajalita
 • solidarita
 • dodržování zákona (nulová tolerance při porušení) 
 • péče o životní prostředí
 • bezpečnost práce a ochrana zdraví
 • práva zaměsntanců

 

Saint-Gobain přistoupila ke Global Compact OSN v roce 2003.        

     Global com.

Pro udržitelný rozvoj pod patronátem OSN. Záměrem při využívání této mezinárodní sítě je společně přispívat k rozvoji humánní a udržitelné ekonomiky. Připojením se Saint-Gobain zavazuje zabudovat jeho deset zásad do své strategie a činnosti.   

 

V roce 2009 společnost Saint-Gobain podpořila programy Global Compact Caring for Climate and the Water Mandate.

Profesionalita

Profesionalita pro nás znamená mobilizaci nejlepších schopností, znalostí a know-how jednotlivců a také důraz na osobní vzdělávání, které je udrží na vysoké úrovni. To vyžaduje osobní zaujetí, ochotu přijmout přidělené úkoly a vůli dosáhnout potřebných znalostí. Předpokládá osobní přispění každého jednotlivce především v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Respekt k ostatním

Respektování spolupracovníků je prvořadým předpokladem pro zajištění profesionálního a osobního rozvoje každého jednotlivce. Ve Skupině se musí ctít po celém světě. Předpokládá přijetí pluralismu, respektování všech kulturních zvláštností a všech lidí bez ohledu na jejich původ. Vyjadřuje ochotu naslouchat ostatním, informovat, vysvětlovat a angažovat se v dialogu.

Integrita

Integrita představuje striktní dodržení poctivosti ve všech profesionálních činnostech. To především znamená, že žádný jednotlivec neupřednostní vlastní zájmy na úkor zájmů Skupiny a nezneužije důvěru, která mu byla dána, a to jak při jednání v rámci Skupiny, tak při jednání jménem Skupiny s třetími stranami, bez ohledu na místní zvyklosti. Pro určité kategorie zaměstnanců ve Skupině kde to vyžaduje povaha jejich odpovědnosti mohou být přijata specifická pravidla chování.

Loajalita

Loajalita vyžaduje poctivost a zdvořilost při jednání s kolegy, nadřízenými, podřízenými a třetími stranami majícími vazby ke Skupině. Konkrétně to znamená neslučitelnost jakéhokoliv prosazování vlastních zájmů, které by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo Skupiny jako celku. Naplnění tohoto postoje předpokládá dodržování směrnic a vnitřních pravidel jednotlivých společností a Skupiny.

Solidarita

Solidarita je založena na smyslu pro individuální odpovědnost v práci, která převažuje nad egocentrickým myšlením. Podporuje týmovou práci a nejlepší možný přínos každého jednotlivce s cílem dosažení stanovených cílů společnosti a Skupiny. Nutně musí vést k odmítnutí řídících nebo provozních metod, které směřují spíše k sebeuspokojení jednotlivců než k uspokojení zájmů dané společnosti nebo Skupiny jako celku.

Dodržování zákona

Všechny společnosti Skupiny musí důsledně dodržovat platné zákony a předpisy zemí, ve kterých podnikají. Zvláštní pozornost je věnována následujícím oblastem:

Společnosti se zejména vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušovat stanovená pravidla hospodářské soutěže.

Zásadně se zdrží jakékoliv formy financování politických stran nebo politické činnosti, a to i v případě, že to místní zákony povolují.

Odmítají jakoukoliv formu aktivní nebo pasivní korupce při zadávání vnitrostátních nebo mezinárodních zkázek.

Ve všech dále uvedených oblastech se společnosti kromě jiného vyvarují úmyslného využívání mezer či nedostatků v zákonech a předpisech, které by bylo v rozporu se zásadami Skupiny Saint-Gobain.  

Péče o životní prostředí

Společnosti ve Skupině se aktivně podílejí na ochraně životního prostředí. Ve svých provozovnách, bez ohledu na jejich umístění, prosazují takové formy řízení, které umožní stanovit měřitelné cíle v oblasti ochrany životního prostředí a stanovené ukazatele pravidelně vyhodnocovat a kontrolovat. Společnosti budou usilovat o zvýšení úrovně environmentálních ukazatelů vlastních provozů na úroveň nejvýkonnějších srovnatelných provozů ve Skupině, a to i v případě, kdy to místní zákony a předpisy nevyžadují.

Bezpečnost práce a zdraví pracujících

Společnosti ve Skupině věnují zvlášť velkou pozornost přijetí všech potřebných opatření, která jsou nezbytná pro zajištění co nejúčinnější ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti.

Stanoví politiku předcházení rizik a dohlíží na její uplatňování. Provádí kontroly skutečného stavu vůči platným normám. Tuto politiku uplatňují vůči svým zaměstnancům i vůči zaměstnancům subdodavatelů, pokud pracují v provozovnách patřících do Skupiny. 

Společnosti budou usilovat o zvýšení úrovně vlastních ukazatelů týkajících se ochrany zdraví a bezpečnosti práce na provozovnách na úroveň nejvýkonnějších srovnatelných provozoven stejné úrovně ve Skupině, a to i v případě, kdy to místní zákony a předpisy nevyžadují.

Práva zaměstnanců

Společnosti ve Skupině pečlivě dbají, aby byla dodržována práva zaměstnanců, a prosazují aktivní sociální dialog se zaměstnanci. Navíc bez jakéhokoli omezení dodržují následující pravidla, a to i v případě, že nejsou vyžadována místními zákony.

Společnosti se vyvarují využívání jakékoli formy nucené a nedobrovolné práce nebo dětské práce, přímo nebo nepřímo či prostřednictvím subdodavatelů při jejich práci v provozovnách patřících do Skupiny.

Zdrží se jakékoliv formy diskriminace při výběru a přijímání zaměstnanců, v průběhu pracovního poměru či při jeho ukončení.

 

Saint-Gobain

Víte že...

Zajímavá fakta a informace ze světa Saint-Gobain

Víte, že 15. 10. 1952 bylo ve Vertexu vytaženo první skleněné vlákno?

Vertex vznikl v roce 1950 a v padesátých letech vyráběl ročně 750 tun vlákna. Dnes nese společnost název ADFORS CZ a ročně utaví 94 tisíc tun skleněného vlákna.